سالن همایش و آمفی تئاتر شهرستان تربت حیدریه

سالن همایش و آمفی تئاتر شهرستان تربت حیدریه

سالن همایش و آمفی تئاتر شهرستان تربت حیدریه

طراحی،نظارت،صوت،نورتخصصی

.

.

.

.

.