سالن آمفی تئاتردانشکده فنی صنعت نفت شهرستان سبزوار

سالن آمفی تئاتردانشکده فنی صنعت نفت شهرستان سبزوار

سالن آمفی تئاتردانشکده فنی صنعت نفت شهرستان سبزوار

طراحی ،نظارت،اجراء

.

.

.

.

.