سالن همایش سازمان حج وزیارت استان خراسان رضوی

سالن همایش سازمان حج وزیارت استان خراسان رضوی

سالن همایش سازمان حج وزیارت استان خراسان رضوی

طراحی ،نظارت و اجراء سیستمهای صوت

.

.

.

.

.