استریو نواک (پیشتازان صدای برتر) افتخار دارد که بابیش از ۲۰ سال سابقـه درزمینه اجراءسیستمهای صدارسـانی و نورپردازی سالنهای همایش،آمفی تئاتر،کنفرانس و پیچینگ دراستانهای خراسان رضوی،شمالی و جنوبی درخدمت کلیه اداره جات،ارگانها وسازمانهای دولتی وخصوصی میباشد.


 

در این قسمت به معرفی کمپانی پرداخته و توضیحات کاملی در این باره درج می کنیم.

 


 

در این قسمت به معرفی کمپانی پرداخته و توضیحات کاملی در این باره درج می کنیم.

 


 

 

در این قسمت به معرفی کمپانی پرداخته و توضیحات کاملی در این باره درج می کنیم.

 


 

در این قسمت به معرفی کمپانی پرداخته و توضیحات کاملی در این باره درج می کنیم.

 


 

 

در این قسمت به معرفی کمپانی پرداخته و توضیحات کاملی در این باره درج می کنیم.

 


 

در این قسمت به معرفی کمپانی پرداخته و توضیحات کاملی در این باره درج می کنیم.